Przewóz odpadów przez granice

Jednym z większych problemów z jakim zmaga się na całym świecie ludzkość od kilkunastu lat jest ogromne zanieczyszczenie środowiska. Ginące gatunki roślin i zwierząt, brak wody pitnej to tylko nieliczne wyniki szkodliwej działalności prowadzonej przez człowieka. Na szczęście w porę dostrzegliśmy problem i staramy się podjąć działania mające na celu zminimalizowania skutków nasze aktywności. Przede wszystkim bezpieczne pozbycie się odpadów niebezpiecznych.

Transgraniczny transport odpadów

szybkie przemieszczanie odpadów transgraniczneRóżnego rodzaju śmieci i odpady to problem z którym zmagają się w większości państwa wysoko rozwinięte. Pomimo licznych zdobyczy techniki nie każde z nich radzi sobie z recyklingiem odpadów. Dlatego właśnie podjęto wspólne działania i podpisano stosowne umowy dzięki którym poszczególne kraje wspierają się w walce z zanieczyszczeniem środowiska. W wyniku tych porozumień podpisano Konwencję Bazylejską regulującą przepisy o kontroli transportu odpadami. Dzięki tym działaniom możliwe jest szybkie przemieszczanie odpadów transgraniczne. Oczywiście działanie te mogą być prowadzone jedynie między krajami które podpisały konwencję, jeśli zainteresowane państwa po wcześniejszym zawiadomieniu wyrażą na to zgodę. Niemożliwy jest transport odpadów do krajów które nie zawarły stosownej umowy. Należy jednak zaznaczyć, że przewoźnik eksportujący odpady zobowiązany jest do ich natychmiastowego odbioru w chwili wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji lub gdy będą tego wymagały okoliczności. Umowa ta również dokładnie określa warunki jakie powinien spełniać przewoźnik oraz odbiorca odpadów. Wskazuje warunki prowadzenia odzysku śmieci oraz sposoby ich zagospodarowania. Stosowne zezwolenia wydaje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska a ich ważność wynosi dziesięć lat. Usługę wykonuje się na podstawie dokumentu w którym zawarte są informacje dotyczące rodzaju odpadów oraz dane zlecającego i odbiorcy.

Transport odpadów polega na przemieszczeniu ich z miejsca zebrania do miejsca przetwarzania. Zajmują się tym firmy posiadające stosowne zezwolenia oraz odpowiednie zaplecze transportowe. Bowiem środek transportu również powinien spełniać określone normy i wymagania. Wszystko to dokładnie określają podpisane ustawy, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i środowisku.